Članstvo

Članstvo v Društvu je čast in stanovska obveza za medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike.

Članstvo v Društvu je prostovoljno.

Član postane oseba, ki podpiše pristopno izjavo in plača članarino. Člani Društva so na podlagi pogodbe o povezovanju v Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v Sloveniji člani Zbornice – Zveze.

Člani so redni, pridruženi in častni.

Redni člani so:

 • zaposlene medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki, bolničarji, v javnih in zasebnih ustanovah zdravstvenega in socialnega varstva, v lastni zasebni praksi in v zdravstveno izobraževalnih institucijah po opravljenem strokovnem izpitu,
 • pripravniki,
 • zaposlene medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki in bolničarji v drugih dejavnostih,
 • upokojene medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki in bolničarji,
 • nezaposlene medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki in bolničarji,
 • študenti Fakultet za zdravstvene vede – smer zdravstvena nega,

Pridruženi člani so osebe z dvoletnim izobraževanjem zdravstvene smeri.

Častni člani so osebe, ki so s svojim delom pomembno prispevale k uspešnemu delu Društva.

Pravice in dolžnosti častnih članov so enake rednim in pridruženim članom, le, da častni člani ne plačujejo članarine.

 

Pravice članov:

 • voliti in biti voljen v vse organe Društva,
 • sodelovanje pri delu organov Društva in odločanju o pomembnih vprašanjih,
 • spremljanje dela Društva in predlaganje potrebnih ukrepov glede njegovega delovanja,
 • posredovanje pobud in predlogov organom Društva za uresničevanje delovnega programa,
 • uporabljanje sredstev Društva za strokovno in znanstveno raziskovalno delo,
 • aktivno sodelovanje pri skupnih akcijah Društva,
 • vključevanje v strokovne sekcije Zbornice – Zveze,
 • predlaganje zaslužnih članov za častne člane Društva, za priznanja in odlikovanja,
 • preko svojih poslancev delovati v organih Zbornice – Zveze in spremljanje njenega dela,
 • uporabljanje skupnih dosežkov in rezultatov delovanja Društva pri svojem delu,
 • uresničevanje osebnih interesov na področju delovanja Društva,
 • biti seznanjen s programom in poslovanjem Društva ter njegovim finančno – materialnim poslovanjem.

V organe Društva so lahko izvoljeni samo redni člani Društva.

Pridruženi in častni člani Društva imajo pravico aktivno sodelovati pri skupnih akcijah Društva.

Pridruženi in častni člani Društva ne morejo sodelovati pri delu organov upravljanja, nimajo pravice voliti in biti voljeni v organe Društva.

Dolžnosti članov:

 • spoštovanje statuta, drugih aktov in sklepov Društva,
 • aktivno sodelovanje pri uresničevanju delovnega programa, ciljev in drugih sprejetih nalogah,
 • redno plačevanje članarine,
 • obveščanje Društva o svojih aktivnostih v strokovnih sekcijah Zbornice – Zveze in posredovanje informacij, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • redno obveščanje o vseh aktivnostih in redno opozarjanje na probleme v zdravstveni negi,
 • aktivno sodelovanje pri uresničevanju ciljev in sprejetih nalog v skladu s statutom Društva.

Ob sprejemu kandidat izpolni pristopno izjavo, ki jo pošlje na sedež Zveze - Zbornice, plača članarino in prejme člansko izkaznico.

Ob podpisu pristopne izjave kandidat podpiše tudi izjavo, da je seznanjen s Statutom Društva in da se bo po njem ravnal.

Članstvo preneha:

 • s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član je iz Društva izključen, če krši določila statuta Društva. O izključitvi člana odloča razsodišče Društva s sklepom, ki mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom. O pritožbi zoper sklep tega organa odloča občni zbor Društva.

Član je iz Društva črtan brez podane izjave, če kljub opominu eno leto ne plača članarine.

 

Pristopna izjava v *.PDF obliki:

Pristopna izjava.pdf