Vizija in poslanstvo

Poslanstvo društva

Društvo je prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje medicinskih sester, babic zdravstvenih tehnikov in bolničarjev Koroške regije, ki delujejo na področju zdravstvene in babiške nege.

Osnovno poslanstvo društva je pod okriljem in ob strokovni podpori Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, razvijati, vzpodbujati in zagotavljati čimbolj kakovostna ravnanja v praksi zdravstvene in babiške nege v dobro uporabnika.

Z delovanjem, ki temelji izključno na odločitvah v korist človeka, posameznika, skupine ali skupnosti, se Društvo z uveljavljanjem najnovejših strokovnih usmeritev trudi zagotavljati nenehen kakovostni razvoj stroke zdravstvene in babiške nege ter zdravstva nasploh.

Društvo vzpodbuja strokovna izpopolnjevanja in pridobivanje znanj, raziskovalno dejavnost in medgeneracijsko sodelovanje ter se na strokovni ravni povezuje z drugimi društvi in strokovnimi sekcijami. Skrb za najboljšo možno celovitost oskrbe pacienta in skrb za osebnostni in profesionalni strokovni razvoj članov, sta središče žitja in bitja Društva.

 

poslanstvo2

Društvo organizira za člane prostočasne aktivnosti, ekskurzije, pohodništvo in drugo ter na ta način vzpodbuja pripadnost, dobro medsebojno sodelovanje in skrb za lastno zdravje članov.

Društvo povezuje pretekle izkušnje in modrost z novimi idejami znotraj stroke in širše.

 

vizija

Vizija društva

Strokovno društvo medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Koroške vidi možnost uresničevanja svojih strateških ciljev v povezovanju in vzpodbujanju konstruktivnega delovanja vsakega posameznega člana / članice.

Izhajajoč iz prevladujočih večinskih interesov članov, smiselne opredelitve ter prednostne razvrstitve le teh, se bo Društvo v viziji svojega delovanja, z realno presojo zmožnosti in izgledov, trudilo zagotavljati in uresničevati jasno zastavljene cilje, ki bodo merljivi in bodo hkrati zagotavljali nenehen napredek stroke zdravstvene in babiške nege. Interesi članov bodo odražali potrebe, želje in pričakovanja, ki bodo v skupnih ciljih sorazmerni zmožnostim vplivanja.

Društvo se bo zavzemalo za uveljavitev profesionalne in avtonomne vloge izvajalcev zdravstvene in babiške nege znotraj zdravstvenega sistema in širše ter vzpodbujalo partnerski odnos med vsemi delujočimi v skrbi za celovito oskrbo pacienta, skupine ali skupnosti.

Društvo bo z iskanjem in razumevanjem drugačnih stališč, z aktivnim poslušanjem v stikih s sodelavci, s člani Društva, vzpodbujalo ustvarjalno in odgovorno obnašanje, stanovsko pripadnost, zanesljivost, poštenost, korektnost in pripravljenost za pomoč.

Društvo bo z razvijanjem možnosti za strokovni in osebnostni razvoj slehernega člana, vzpodbujalo odličnost kakovosti dela znotraj in izven stroke zdravstvene in babiške nege ter v svojem javnem delovanju krepilo ugled stroke in poklica medicinske sestre, babice in zdravstvenega tehnika.

Društvo bo z ustvarjanjem pogojev za raziskovalno delo v stroki zdravstvene in babiške nege aktivno sledilo najnovejšim trendom sodobne zdravstvene in babiške nege.

Društvo bo z zagotavljanjem kulturnih in družabnih prostočasnih aktivnosti vzpodbujalo in krepilo življenjski optimizem, telesno aktivnost, duševno sprostitev in navdušenje za ohranitev zdravja in dolgo vitalnost svojih članov.